Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Zelfstandige bestuursorganen

Aangemelde instanties ex Regeling overige pyrotechnische artikelen
Aangewezen examenorganisatie ex art. 1 lid 1 onder qqq en rrr Geneesmiddelenwet jo. Beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche jo. regeling.
Aangewezen instanties in het kader van Metrologiewet artikel 12
Aangewezen/aangemelde instanties (dezelfde) ex art. 1a.5.1 Vuurwerkbesluit
Airport Coordination Netherlands
Autoriteit Consument en Markt
Autoriteit Financiële Markten
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Autoriteit Persoonsgegevens
Bedrijfstakpensioenfondsen
Bevoegde autoriteiten Rijnvaart
Bureau Architectenregister
Bureau Beheer Landbouwgronden
Bureau Financieel Toezicht
CAK
CIZ
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Centrale Commissie Dierproeven
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Certificerende instellingen Arbeidsomstandighedenwet
College gerechtelijk deskundigen
College sanering zorginstellingen
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
College van deskundigen ex Besluit en regeling Bodemkwaliteit
College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
College voor Toetsen en Examens
College voor de Rechten van de Mens
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Commissariaat voor de Media
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
Commissie schadefonds geweldsmisdrijven
De Nederlandsche Bank
Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Directeur-generaal van de Statistiek
Dopingautoriteit
Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring
FMMU Advies B.V
Garantiewetcommissie
Gecertificeerde instellingen ex Jeugdwet
Gerechtsdeurwaarders
Grondkamers
Havenbeheerders
Huis voor klokkenluiders
Huurcommissie
Inrichtingen ex Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
Inrichtingen ex art. 3a Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
Instellingen hoger onderwijs en academische ziekenhuizen
Instituut Mijnbouwschade Groningen
Kamer van Koophandel
Kamer voor de Binnenvisserij
Kansspelautoriteit
Keuringsartsen voor de scheepvaart
Keuringsinstanties Certificerende instellingen ex Erfgoedwet
Keuringsinstanties Infrastructuur & Milieu overig
Keuringsinstanties Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.9 Telecommunicatiewet
Keuringsinstanties bouwproducten
Keuringsinstanties ex 7a Warenwet
Keuringsinstanties ex Besluit en Regeling Bodemkwaliteit
Keuringsinstanties ex Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
Keuringsinstanties ex Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011
Keuringsinstanties ex Wet medische hulpmiddelen
Keuringsinstanties ex Wet milieubeheer en ex Regeling handel in emissierechten
Keuringsinstanties geluidshinder
Keuringsinstanties pleziervaartuigen 2016
Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen
Keuringsinstellingen ex Wet explosieven voor civiel gebruik
Keuringsinstellingen ex art.4 av Wegenverkeerswet 1994
Keurmerkinstituut jeugdzorg
Kiesraad
Klassenbureaus Scheepvaart
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
Landelijke examencommissie ex art. 8 lid 5 Drank- en Horecawet
Luchtverkeersleiding Nederland
Medisch-ethische toetsingscommissies
Metacluster in het Schepenbesluit 2004 jo. Besluit erkende organisaties Schepenwet
Mondriaan Fonds
Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Nederlands Meetinstituut ex Regeling meetmiddelen politie
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Nederlandse Emissieautoriteit
Nederlandse Loodsencorporatie
Nederlandse Publieke Omroep
Nederlandse Transplantatie Stichting
Nederlandse Zorgautoriteit
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Notarissen
Onderzoeksgerechtigden ex art.4 av Wegenverkeerswet 1994
Onderzoeksraad voor veiligheid
Pensioen- en Uitkeringsraad
Politieacademie
RDW
Raad voor Accreditatie
Raad voor Rechtsbijstand
Raad voor plantenrassen
Reclasseringsorganisaties ex Reclasseringsregeling 1995
Regionale Loodsencorporaties
Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN
Representatief rechtspersoon ex art. 15a Wet op de naburige rechten
Representatief rechtspersoon ex art. 15f Auteurswet
Rijkshavenmeesters
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Sociale Verzekeringsbank
Staatsbosbeheer
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
Stichting Bloembollenkeuringsdienst
Stichting Bureau Erkenningen
Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau
Stichting Milieukeur
Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+
Stichting Nederlands Fonds voor de Film
Stichting Nederlands Letterenfonds
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw
Stichting Nidos
Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Stichting Regionale Publieke Omroep
Stichting Skal Biocontrole
Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
Uitvoerders Wlz
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VTS-operators
Waarborginstellingen
Waarderingskamer
ZorgOnderzoek Nederland / Medische Wetenschappen
Zorginstituut Nederland
Zorgkantoren Wlz
toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw