Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Adviescolleges

Adviescollege ICT-toetsing
Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding
Adviescollege Verloftoetsing tbs
Adviescollege levenslanggestraften
Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten
Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen
Adviescommissie EFMZV
Adviescommissie Gids proportionaliteit
Adviescommissie Groeifaciliteit
Adviescommissie Internationaal Innoveren
Adviescommissie Kredietcommissie
Adviescommissie Nationaal Groeifonds
Adviescommissie SDGP Partnerschapfaciliteit
Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen
Adviescommissie beroepsgerichte keuzevakken vmbo
Adviescommissie cyberweerbaarheid
Adviescommissie duurzame scheepsbouw
Adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart
Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren
Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma
Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
Adviescommissie seed capital technostarters
Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht
Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters
Adviescommissie vroegefasefinanciering academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-innovatieve starters
Adviesraad Migratie
Adviesraad internationale vraagstukken
Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Auditteam Voetbal en Veiligheid
Autoriteit Persoonsgegevens
Beoordelingscommissie Small Business Innovation Research programma
Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden
College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
Comité van toezicht EFMB
Commissie Associate degree
Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
Commissie Feiten en Tarieven
Commissie Gewetensbezwaren Immunisatie Militairen
Commissie auteursrecht
Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef
Commissie beëdigde tolken en vertalers
Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
Commissie genetische modificatie
Commissie insolventierecht
Commissie macrodoelmatigheid mbo
Commissie registratie diergeneesmiddelen
Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken
Commissie van onderzoek naar de Nederlandse wapeninzet in Hawija
Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Commissie vennootschapsrecht
Commissie voor de milieueffectrapportage
Cyber Security Raad
Deskundigengroep dierziekten
Expertgroep toetsen PO
Expertisenetwerk Waterveiligheid
Gezondheidsraad
Hoge Raad van Adel
Jury Joke Smitprijs
Jury Jos Brinkprijs
Kiesraad
Klachtencommissie beëdigde tolken en vertalers
Kwaliteitscommissie Bibob
Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers
Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg
Mijnraad
Monitoring Commissie Corporate Governance Code
Nationaal comité voor de bescherming van dieren
Nationale Unesco Commissie
Nederlands Comité voor Ondernemerschap
Nederlandse Sportraad
Onderwijsraad
Orgaan voor de Friese taal
Politieonderwijsraad
Raad van Advies herbezinning NVWA
Raad van State
Raad voor Cultuur
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Raad voor dierenaangelegenheden
Raad voor het Openbaar Bestuur
Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
Sociaal-Economische Raad
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht
Technische commissie bodembeweging
Toetsingscommissie vangnet Participatiewet
Topteams
Visserijcommissie BES
Welzijnscommissie Dierziekten
Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Wetenschappelijke autoriteit CITES